• Algemene voorwaarden

  Artikel 1 | Identiteit van de ondernemer

  TOP-Sportmassage

  E-mail adres: info@top-sportmassage.nl

  Telefoonnummer: 06-557 32 051

  KvK-nummer: 61904775

   

  Artikel 2 | Toepasselijkheid

  1. Elke rechtsbetrekking tussen TOP-Sportmassage, en de aan één van de “Cursussen”, opleidingen, workshops en andere vormen van scholing, hierna te noemen “Cursus”, die door TOP-Sportmassage worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen “Deelnemer”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
  2. De toepasselijkheid van door “Deelnemer” gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

   

  Artikel 3 | Inschrijvingen

  1. Inschrijving voor de “Cursus” geschiedt per inschrijving via de website van TOP-Sportmassage, en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door TOP-Sportmassage aan “Deelnemer”. Deze bevestiging kan per e-mail plaatsvinden.
  2. “Deelnemer” is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de “Cursus” te voldoen.
  3. Na ontvangst van de aanbetaling/inschrijfgeld zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging als bedoeld onder 1 is de “Deelnemer” van een plaats verzekerd.
  4. Prijzen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders aangegeven.
  5. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door TOP-Sportmassage verstrekte informatie.
  6. Inschrijving voor een “Cursus” impliceert automatisch en onmiddellijk, dat “Deelnemer” verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat “Deelnemer” zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

   

  Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

  1. TOP-Sportmassage zal zich te allen tijde inspannen de “Cursus” naar beste kunnen uit te voeren. TOP-Sportmassage is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat “Deelnemer” beoogde.
  2. “Deelnemer” draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TOP-Sportmassage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan “Deelnemer” redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de “Cursus”, tijdig aan TOP-Sportmassage worden verstrekt.
  3. TOP-Sportmassage is gerechtigd bij de uitvoering van de “Cursus” derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal TOP-Sportmassage de nodige zorgvuldigheid in achtnemen.
  4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de “Cursus” worden aangeboden door TOP-Sportmassage zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de “Cursus” is geheel op eigen risico.

   

  Artikel 5 | Wijziging & Annulering door TOP-Sportmassage

  1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft TOP-Sportmassage te allen tijde de mogelijkheid de “Cursus” te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een “Cursus”, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door TOP-Sportmassage noodzakelijk zijn.
  2. TOP-Sportmassage behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de “Cursussen”. “Deelnemer” zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. “Deelnemer” heeft vervolgens het recht de “Cursus” kosteloos te annuleren. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren indien de aanvangsdatum meer dan 7 weken betreft. Is de aanvangsdatum 4 weken of korter dan heeft de “Deelnemer” 48 uur de tijd om kosteloos te annuleren. Het reeds door “Deelnemer” betaalde bedrag voor de “Cursus” wordt in dat geval door TOP-Sportmassage aan “Deelnemer” gerestitueerd.

   

  Artikel 6 | Wijziging & Annulering door “Deelnemer”

  1. Na inschrijving voor een “Cursus” bestaat er een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Bij inschrijving waarbij de “Cursus” start binnen 14 dagen van het bedenktermijn vervalt deze bedenktijd van 14 dagen en gaat “Deelnemer” akkoord met afzien van de bedenktermijn en recht op kosteloos annuleren.
  2. Wijziging van de data van “Cursus” door “Deelnemer” is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
  3. Annulering is uitsluitend schriftelijk per post of mail mogelijk. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot vier weken voor aanvang van de “Cursus”. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de “Cursus” worden de volgende bedragen in rekening gebracht; 4 tot 2 weken voor de aanvang van de “Cursus”: 50% van de cursuskosten; vanaf 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag: 100% van de cursuskosten.
  4. In geval van annulering van de opleiding wordt het inschrijfgeld nimmer gerestitueerd.
  5. In geval van (tussentijdse) annulering van de “Cursus” heeft “Deelnemer” nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan TOP-Sportmassage) bestaat de mogelijkheid de “Cursus” in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

   

  Artikel 7 | Betaling

  1. Binnen 7 dagen na inschrijving voor een “Cursus” dient het inschrijfgeld te worden voldaan. Het inschrijfgeld wordt na annulering niet gerestitueerd. Uitzondering hierop is annulering binnen de 7 dagen bedenktijd zoals vermeld in artikel 6, lid 1 van deze overeenkomst.
  2. Het restant van de volledige cursuskosten dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de “Cursus” op het rekeningnummer van TOP-Sportmassage te zijn bijgeschreven onder vermelding van naam en datum van de “Cursus”, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
  3. Indien volledige betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen dan behoudt TOP-Sportmassage het recht deelname te weigeren totdat de volledige cursuskosten zijn voldaan. In geval van niet-tijdige betaling is TOP-Sportmassage te allen tijde gerechtigd een andere “Deelnemer” ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor “Deelnemer”.
  4. Indien niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, al dan niet in termijnen, is TOP-Sportmassagegerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval terstond zijn komen te vervallen.
  5. In geval van niet (tijdige) betaling is de “Deelnemer” en/of borg bovendien gehouden tot betaling van alle door TOP-Sportmassage noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten
   (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), met een minimum van € 35,-.
  6. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het cursusgeld kan de “Deelnemer” de toegang tot het volgen van de “Cursus” (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd en kan TOP-Sportmassage besluiten niet over te gaan tot aanmelding van de “Deelnemer” voor het Centraal Eindexamen, zonder dat TOP-Sportmassage jegens de “Deelnemer” en/of borg schadeplichtig kan worden. TOP-Sportmassage behoudt zich tevens het recht voor om de studieovereenkomst te beëindigen/ontbinden, zonder dat TOP-Sportmassage jegens de “Deelnemer” en/of borg schadeplichtig kan worden.
  7. TOP-Sportmassage heeft het recht jaarlijks de prijzen te verhogen. Voor bestaande klanten is de prijsverhoging maximaal 5%, bij een gelijkblijvende tegenprestatie. Bij een gewijzigde tegenprestatie kan de prijsaanpassing afwijkend zijn.
  8. Indien na de genoemde betalingstermijn van de tweede herinnering het bedrag niet is ontvangen volgt een laatste aanmaning. Hiervoor word € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
  9. De “Cursus” voorziet in een of meerdere dagdelen, eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst en zijn voor rekening van de “Deelnemer”.

   

  Artikel 8 | Aansprakelijkheid

  1. TOP-Sportmassage is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van “Deelnemer” gedurende de “Cursus”.
  2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van TOP-Sportmassage, is TOP-Sportmassage op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat “Deelnemer” overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de “Cursus”, een en ander in overeenstemming met artikel 2, lid 5.
  3. TOP-Sportmassage is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de “Cursus” door TOP-Sportmassage.
  4. “Deelnemer” vrijwaart TOP-Sportmassage voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mede deelnemers.
  5. TOP-Sportmassage is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door “Deelnemer”, tijdens of na de “Cursus”, zoals opgedaan tijdens de “Cursus”.
  6. Aansprakelijkheid van TOP-Sportmassage voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
  7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van TOP-Sportmassage uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de cursuskosten van de “Cursus” waarmee de schade een verband heeft.
  8. De aansprakelijkheid van TOP-Sportmassage is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TOP-Sportmassage in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

   

  Artikel 9 | Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten op de door TOP-Sportmassage aan “Deelnemer” ter beschikking gestelde materialen en de website van TOP-Sportmassage berust bij TOP-Sportmassage. Het is “Deelnemer” nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP-Sportmassage.
  2. TOP-Sportmassage behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopname tijdens “Cursussen” en deze te gebruiken voor eigen en openbare opleidingen promotieactiviteiten. Indien een “Deelnemer” niet herkenbaar in beeld wil komen, kan dit per mail voor aanvang van de “Cursus” worden aangegeven. Tevens behoudt TOP-Sportmassage zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.
  3. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een “Cursus” door “Deelnemer” is uitdrukkelijk verboden.

   

  Artikel 10 | Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Bij inschrijving voor een “Cursus” worden de persoonsgegevens van “Deelnemer” gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om “Deelnemer” op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van TOP-Sportmassage.
  3. TOP-Sportmassage zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

   

  Artikel 11 | Bijzondere bepalingen

  1. TOP-Sportmassage behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de “Cursus” belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende “Cursus” en/of toekomstige “Cursus” uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursuskosten onverlet.
  2. Om een goede teambuilding en “Cursus” te waarborgen verklaart “Deelnemer”, door inschrijving voor een “Cursus” dat het nimmer de intentie is mede deelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt TOP-Sportmassage zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

   

  Artikel 12 | Klachtenregeling

  1. TOP-Sportmassage beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TOP-Sportmassage, tijdig nadat “Deelnemer” de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval tijdig. Niet-tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat “Deelnemer” zijn of haar rechten ter zake verliest.
  3. TOP-Sportmassage zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TOP-Sportmassage binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie wanneer “Deelnemer” een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien “Deelnemer” het niet eens is met de afhandeling van de klacht ofwel van mening is dat het niet mogelijk is met TOP-Sportmassage tot een oplossing van de klacht te komen, dan heeft “Deelnemer” de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie. De procedure is beschreven in het klachtenreglement.

  Artikel 13 | Toepasselijk recht & Geschillen

  1. Op de rechtsverhouding tussen “Deelnemer” en TOP-Sportmassage is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TOP-Sportmassage is gevestigd.