• Disclaimer voor TOP-Sportmassage.nl

  TOP-Sportmassage, hierna te noemen TOP-Sportmassage, verleent u hierbij toegang tot TOP-Sportmassage.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

  TOP-Sportmassage behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheid

  TOP-Sportmassage spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TOP-Sportmassage.

  In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

  Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TOP-Sportmassage nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TOP-Sportmassage.

  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TOP-Sportmassage, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  Overig

  Klachtenprocedure

  De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de SWTC-opleider. Wordt de klacht in ogen van de cursist niet voldoende beantwoord dan kan de klacht ingediend worden bij het secretariaat van de SWTC. De SWTC stelt de opleider in de gelegenheid tot verweer. De uitspraak van de SWTC is bindend. De SWTC houdt zich niet bezig met klachten op financieel gebied zoals cursusgelden.

  Procedure:

  Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht en het in behandeling nemen aan de klager toegezonden. De uitspraak volgt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.  

  Indien u een klacht heeft over de SWTC-opleider kunt u deze klacht indienen volgens het klachtenreglement van de SWTC 

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.